شیر Check Valve


شیر چک ولو یا همان شیر یکطرفه براساس استاندارد BSI 1868 طراحی شده است. از نوع (Swing) یا لولایی می باشد.
کاربرد: شیرهای یکطرفه از برگشت جریان در سیستم خطوط لوله جلوگیری می کنند.